Brandtätning

Vad är brandtätning?

En effektiv brandtätning kan skilja tillbud från katastrof. Många slarvar med detta, då det kostar pengar. I slutändan så kan det kosta människoliv.

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand. Genomföringar och hål tätas i aktuella brandcellsväggar. Brandens spridning kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.
Att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd. Det är oerhört viktigt att
att detta kontrolleras regelbundet.

Anledningen till varför detta utförs, det är så att branden inte kan sprida sig från rum till rum, utrymme till utrymme. Detta räddar liv. Se till att ni har gjort en brandtätnings åtgärd.

I tjugofem år har Prefire Syd skyddat liv och egendom genom att installera och underhålla passivt brandskydd i alla slags fastigheter. Allt från sjukhus, skolor och hyresfastigheter till industrilokaler av alla storlekar. Prefire Syd är certifierade enligt ISO 9001. Det visar att vi vet vad vi gör. En kvalitetsgaranti, helt enkelt.

NÄR KVALITET GÅR FÖRE KVANTITET

“Nöj dig inte med någon annan leverantör av passivt brandskydd när du kan få bästa möjliga säkerhet och högsta kvalitet genom Prefire Syd!”

brandtätning

Glasmästare Göteborg

Glasmästare Göteborg

[Jag lärde mig hantverket av min far. Tillsammans har vi nog gjort det mesta inom byggnadsglas. Idag jobbar jag mycket för arkitekter, inredare och krögare. Vi är också ett s.k. vanligt glasmästeri i Göteborg med speglar och liknande. Men när någon ringer och säger att ”de andra sa att detta är omöjligt”, då blir det spännande. Vi är din glasmästare i Göteborg.]

Glasmästare

Glasmäster i Göteborg | Göteborgs Byggnadsglas AB

Glasmästare är ett hantverksyrke inom vilket utövande hantverkare hanterar, installerar och säljer glas, företrädesvis fönster-, dörr- samt övrigt byggnadsglas. Normalt sett ingår även glasning av fordon i glasmästarens arbetsuppgifter. I det ingår reparation och nymontering av rutor i bilar, båtar och traktorer men även i stationära maskiner som lyftkranar.

En modern glasmästare har ofta specialkompetens i polyurethanlimningar då det är den valigaste metoden för montering av glas i fordon numera. Han, eller hon, är ofta kunnig i svetsning, eftersom man svetsar stommar till aluminiumpartier i stålbalkar som kapas till för att passa kundernas önskemål.

Källa: Wikipedia

 

 

Vandrarhem i skåne

Det finns många olika vandrarhem i skåne att välja mellan. Ett vandrarhem som ni kan läsa om, kommer här Degeberga stugby!

Ett vandrarhem är en boendeanläggning kännetecknat av valfrihet i frukost, lakan och handdukar och möjlighet till att laga mat i självhushåll. Vandrarhemmen i Sverige håller genomgående bra standard och primitiva sovsalar är ett minne blott. Visserligen finns det i några större städer sovsalar idag, men med betydligt högre standard och trivsel med förhållandevis låg logi avgift.

De tidigaste vandrarhemmen var främst avsedda just för vandrare (vintertid skidåkare), men med förändrade tider har gästerna ofta blivit fordonsburna med allt från trampcykel till motorcykel och bil. En del vandrarhem har mer hotell-liknande service. Många är anslutna till gemensamma marknadsföringsorgan, medan andra är helt fristående.

Värmebehandling

Allmänt om värmebehandling

[Stål värmebehandlas för att åstadkomma önskade förändringar i mikrostruktur och mekaniska egenskaper. Man värmebehandlar till exempel för att ta bort inre spänningar till exempel från tidigare behandling (t.ex. som härdning, kallvalsning eller ojämn kylning), förfina kornstruktur och storlek, för ökad  tänjbarhet, för att underlätta vidare bearbetning (t.ex. smide eller valsning) förbättra de mekaniska egenskaperna (t.ex. hårdhet, seghet och slitstyrka).]

Värmebehandling sker på olika sätt och ser annorlunda ut. Här kommer några exempel på värmebehandlingsmetoder.

– Sätthärdning
– Seghärdning
– Glödgningar
– Nitrokarburering
– Induktionshärdning

[Källa: http://energihandbok.se/x/a/i/10092/Allmant-om-varmebehandling.html]

Norrlands Härdindustri har över 30 års erfarenhet inom värmebehandling. Bland kunderna återfinns bland annat bil och skogsindustrin.
En snabb och flexibel produktionskedja innebär att vi kan skräddarsy lösningar åt våra kunder och garantera snabba leveranser.
Kvalitetsystem som är tredjepartscertifierat av Det Norske Veritas.

Värmebehandling

Värmebehandling från Norrlands Härdindustri

 

OVK Besiktning Stockholm

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem. Ovk besiktning stockholm. Sedan början av 1990-talet finns regler om hur genomförandet går till.

Obligatorisk ventilationskontroll gynnar inomhusmiljön.
En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” där spelar ventilationskontrollen en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat.

Fem nyckelord kan förklara OVK:s genomförande: Ovk Stockholm

• Byggnadens ägare. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.

• Besiktningsman. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.

• OVK-protokoll. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon sända till kommunens byggnadsnämnd.

• Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.

• Byggnadsnämnd. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Källa: Södra ventilationsgruppen AB´s hemsida

Gravstenar Göteborg

En gravsten är en, vanligtvis skulpterad eller graverad, sten som placeras ovanpå en grav. Utseende, form och material är förhållandevis valfritt, men regleras i varje kyrkogårds regelverk vilka upprättas efter förslag som förvaltningarna har tillgång till. Montering av gravstenar följer särskilda regelverk upprättade av de parter som tillhandahåller gravstenar och de organ som utför arbetet. Arbetet är förenat med hantering av tunga varor och skall anbringas på ett sätt som tål väder och vind.

[Letar du efter gravstenar i Göteborg, då kan ni kika på detta]
Vård av gravstenen åvilar gravrättsinnehavaren att ombesörja genom eget arbete eller avtal med kyrkogårdsförvaltningen.

I Sverige är gravstenar oftast av granit men även marmor och andra material förekommer. En vertikal, slipad granitsten med skrift i versal Helvetica och djupblästrad skrift med ett inskriptionsdjup på minst 4 millimeter (helst 5 mm) anses vara helt underhållsfri och är läsbar i flera hundra år. Där inskriptionsdjupet endast är 1,5 á 2 mm erfordras regelbundet underhåll för bibehållen god läsbarhet.

Källa: wikipedia